حکایت دارو

2486.jpgابو نعمت را مرضی عارض گشت سخت و اولاد را بخواست و حجله عروس سخن بیاراست و بفرمود ای فرزندان و ای ناخلفان، هیمه چوب آورید و از جنس خوب آورید! بیاوردند، اولی را به طرفه العینی بشکست و سپس دو چوب کنار هم بگذاشت و باز هم بشکست و ادامه دادن همی خواست که نعمت شاکی گشت که ای ابوی و ای پدر و ای سرور و ای سایه سر، آنچه بگفتی تکرار مکرر باشد و منجر به خاطر مکدر. نیک بگوی تو را چه می شود؟ ابو نعمت آه و فغان همی نمود و مرض خویش عیان بنمود و پسران را همی گفت :«عنقریب در خاک تیره خواهم خفت.» نعمت طبیبان از همه بلاد قریب و بعید به بالین پدر خواند و از کرامات پدر سخن ها راند و از جملگی طلب درمان همی کرد. حکیمان نچ نچ ها بکردند و لب ها گزیدند و نوشدارویی تجویز بکردند و برفتند. نعمت یک دست بر سر می بزد و یک دست نسخه به کف بگرفت و از این بلاد به آن بلاد می شتافت و جاده ها می شکافت مگر نوشدارو به کف و تیر مراد بر هدف آورد و زیر لب این آواز را زمزمه همی نمود که :

زدم صد پشتک و هفتاد وارو
شدم آواره ای دنبال دارو

به داروخانه ها رفتم ولیکن
شنیدم این سخن را: گم شو یارو!

چون نوشدارو به هیچ داروسرا نبود و وقت بر نجات پدر دیر و دوا در گمرک گیر بود و ملک در تحریم بود و بازار ناتنظیم و زبان دشمنان غیر از زبان تکریم، پس به نزد حکیم نعمان قاچاقچی قبادیانی برفت و از وی نوشدارو طلب همی کرد و حکیم، دو میلیون دینارطلب نمود. پس نعمت از ناچاری دستی بر سر کوفت و ماشین خود فروخت و نوشدارو به نزد پدر آورد. چون پدر اندکی از دارو چشید، شیهه ای رخشوار برکشید و لنگ هایش سیخ و نگاهش میخ شد و کارش بیخ. پس نعمت نزد طبیب قاچاقچی قبادیانی همی شتافت و گریبان وی به کف آورد که ای حیوان خوش علف! دارویت ناکاراست و پدر در حال احتضار. طبیب انبان خود بگشود و دو کاسه به نعمت بداد و او را گفت ای نعمت، تو دانی که ملک در تحریم و دارو در گمرک است و از آن نوشدارو در ملک ایران هیچ نباشد، لیک نزد من «نیشدارو» و «موشدارو» باشد. اولی از زهر افعی بود و دویمی مرگ موش. چون بهر مرض دارو نباشد، زجر کشیدن بیمار جایز نباشد.

داستان نعمت و ابونعمت بیش از نمی دانم و شرح بیشتر نمی توانم و بیشتر سخن نرانم تا خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را.

سامان فیروزی

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید