اهمیت و فعالیت‌های هنری رسانه‌ای

2918.jpgرسانه به معنی و مفهوم رساندن است منظور از آن دسته ای از جریاناتی که مورد توجه تعداد کثیری می باشد و از تمدن های جدید بوجود آمده اند اما رسانه هنری هرجریانی است که انتقال دهنده فرهنگ ها و افکار عده ای به صورت هنری باشد و اکنون آن چه مصداق این تعریف است جریان هایی همانند: روزنامه ها و مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، فیلم ، بازی های رایانه ای، شبکه های اجتماعی و موسیقی و معماری و ... می باشد. ﻛﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ محیطی را ﺑﻮﺟﻮدآورﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ آن ﺷﺮاﯾﻂ مخاطبان اﻃﻼﻋﺎت، رﻓﺘﺎر و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و سبک زندگی و هویت تازه ای را ﺑﺎ درك ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورده و می توانند آن را بازیابی و اجرا کنند.

کارکرد های رسانه های هنری:

در دوره انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن، چگونگی رشد رسانه های هنری دارای اهمیت است. ویژگی اصلی رسانه ها(همه جا) بودن وقابلیت آسان دسترسی آن هاو تاثیر گذاری خاص بر افکار و عملکرد جامعه است. رسانه ها امری فراگیرند آن ها می توانند یک کلاس بی دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند. رسانه ها هم قابلیت تولیدی دارند هم قابلیت ترمیم و بازسازی و هم قابلیت جعل و تقلب. رسانه ها هم نشاط و پویایی را تقویت و تولید می کنند هم تنبلی و سستی.

یعنی می تواند احساس های عاطفی، محبت و صداقت را برمی انگیزند و یا احساس زشتی، دشمنی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده کنند. این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی- رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می شود[1].

وظایف خبری و آموزشی نیز یکی دیگر از کارکرد رسانه هاست. مثلاً با دیدن فیلم های مربوط به زندگی جوانان امروز عقیده شخصی فرد نسبت به اخلاق و شرایط زندگی جوانان دگرگون می شود و حتی ممکن است در خود گرایش به زندگی آشفته جوانان امروز را احساس کند. [2]

انگیزه‌های مردم برای گذراندن وقت با ابزارهای رسانه چیست؟

1-سرگرمی و تفریح بیشتر و در بعضی مواقع دسترسی به موارد غیر ممکن اجتماعی

2-آگاهی و شناخت از اطراف و جهان

3-نوع دوستی و ارتباط اجتماعی

4-هویت بخشی شخصی و تعریف خود

به عنوان مثال برخی پژوهش‌ها نشان داده‌ است که تلویزیون گسترده‌ترین و کم تخصصی‌ترین رسانه است، که می‌تواند این نیازهای چهارگانه را ارضا کند. رادیو نیز دارای همین کار کرد است. در مقابل، کتاب به عنوان امری که در اصل به نیازهای هویت شخصی پاسخ می‌دهد، روزنامه‌ها به عنوان وسیلهٔ ارضای نیازهای اطلاعاتی، و سینما به عنوان وسیله‌ای برای ارضای نیاز سرگرمی عمل می‌کنند.ابزاری مانند بازی های رایانه ای و شبکه های اجتماعی نیز امروزه رخ می نمایاند.

—مهمترین رسانه ها:

رسانه های شنیداری : رادیو. ‌سی دی،‌ ‌ تلفن ، ادبیات و شعر ، موسیقی

—الف- رادیو: امروزه کمتر کسی است که به نقش رادیو در شکل دهی به افکار عمومی و تقابل رسانه ای میان کشورها و جمعیت های سیاسی واقف نباشد برخی صاحب نظران تا آنجا پیش رفته اند که یکی از دلایل فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق را فعالیت رادیو آزادی دانسته اند. رادیو رسانه ای است صوتی که با استفاده از امواج به انتقال مطالب می پردازد. رادیو با تمام فوائدش که از جمله آن، دسترسی همیشگی به آن(حتی بدون برق)

ب- موسیقی:

موسیقی در تقسیم بندی علوم از شعب علم ریاضی است که با دقت و محاسبه و اندازه گیری سروکار دارد، هنر دقیقی است که دارای هفت دستگاه که هر یک دارای فراز و فرود است، لذا چون ساختاری دارای نظم است، آنرا پایه های الهی می دانند.

در غرب و شرق موسیقی ابزاری است که از طریق آن سبک زندگی خاصی به مخاطبان ارائه می‌شود و برخی از جوانان نیز گرایش خاصی به این سبک زندگی و نوع لباس‌هایی که خوانندگان آمریکایی می‌پوشند، پیدا می کنند. به عنوان مثال خوانندگان رپ آمریکایی که اغلب سیاه پوست هستند، پوشش خاصی دارند که شامل لباس‌های گشاد و کلاه لبه داری است که اصطلاحا به این پوشش، تیپ «بگ» گفته می شود که زمانی هم در ایران مد شد.[3]

ج- ادبیات:

ادبیات از استعداد بازگویی کامل رخداد برخوردار نیست. آنچه در نوشته بازسازی می شود همیشه چیزی کمتر یا بیشتر از آن چیزی است که در عالم واقع رخ داده است. شاید به همین دلیل است که غالباً ادبیات را به نوع خاصی از کاربرد زبان تعبیر می کنند که از طریق یادگیری و شناخت فرم ها و تکنیک ها قابل شناسایی است[4]

—2- رسانه های دیداری : تلویزیون و ماهواره ، انواع تصاویر، کتاب ها ، مجله ها، پوسترها، کاریکاتورها، روزنامه ها ، سینما و فیلم ، اینترنت ، منبر ، عکس ، شبکه های مجازی ، تبلیغات ،بازی های رایانه ای

اﻫﻤﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ی دﯾﺪاری :

منظور از رسانه های دیداری فرآیند انتقال صدا وتصویر می باشد که شامل رادیو وتلویزیون نیز می باشد.ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺳﻮاد ﻧﻘﺶ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﯾﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ . رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺪاری ﺣﺪود ٤٣ % ﺑﯿﺸﺘﺮ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎیﻏﯿﺮ دﯾﺪاری ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺨﺼﻮصﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﺑﺼﺮی ، آﺳﺎن ﺗﺮﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

الف- روزنامه:

روزنامه ها زمانی رسانه منتخب بودند اما با ورود به دنیای دیجیتال با رقیبی جدی مواجه شدند ودر مقابل سعی نمودند تا اقداماتی انجام دهند مانند تغییر فاز داغ به فاز سرد،کامپیوتری شدن،تایپ وویرایش متن،چاپ افست،متصل شدن به نظام های گردش اطلاعات،کتابخانه های الکترونیکی،انتشارات پایگاه داده ها وتازه تر از همه، ارسال ورایانه ای شدن ماهواره ای.

ب- اینترنت:

در اواخر دهه1960 پدیده ای به نام اینترنت جهان را متحول کرد. تأسیس شبکه آرپانت در سال1969 به عنوان منشأ پیدایش اینترنت شناخته شد[5] در حقیقت اینترنت مجموعه ای از میلیون ها کامپیوتری است که از طریق شبکه های مخابراتی به یکدیگر متصلند. به عبارتی دیگر مجموعه ای از هزاران شبکه ماهواره ای- رایانه ای است که تعداد زیادی از رایانه ها را در یک شبکه پیچیده بزرگ و قابل اطمینان به یکدیگر وصل می کند. اینترنت هیچ سازمان مدیریتی یا سرپرست حقوقی ندارد و به خودی خود واقعیتی مستقل ندارد و تنها از تألیف تشکیلات مستقل دیگر حیات یافته است. از طریق این فناوری جدید می توان پست الکترونیکی(E- mail) ایجاد کرد و بدون صرف وقت و هزینه های پستی زیاد می توان عکس ها و نامه های متنی خود را برای یک یا چندین نفر به طور هم زمان ارسال کرد، هم چنین می توان سایت(site) های مختلفی ساخت و از این طریق به شبکه جهانی وب(Web) پیوست و از قابلیت های تصویری، صوتی و حتی فیلم در آن استفاده کرد؛ فناوری چت(Chat) یا گفتگو یکی دیگر از راه های ارتباطی جدید در اینترنت است که در آن می توان علاوه بر مکالمه با چندین نفر به طور هم زمان تصاویر یکدیگر را نیز چک کرد. شبکه های خبری، موتورهای جستجو نیز از دیگر قابلیت های موجود در اینترنت است.

ج- مجلات:

به اعتقاد برخی از صاحب نظران رسانه امروزه عصر تورق مجلات است.عصری که 80درصدخوانندگان اطلاعات خودرا از عناوین آن بدست می آورند.

مجله نشریه ای است با عنوان مشخص که به صورت شماره ها یا جزوه های پیاپی با فاصله زمانی منظم برای مدت نا محدود منتشر می شود. مقاله های علمی موجود در آن ها می تواند منابع علمی خوبی برای مطالعه های اضافی یادگیرندگان باشد.

این رسانه مکتوب، دارای صفحاتی بیشتر از روزنامه، با اهداف خاص و از پیش تعیین شده است. در تقسیم بندی مجلات می توانیم آن ها را به نشریات زرد و غیر آن تقسیم کنیم.

د- تلویزیون:

تلویزیون تعریف پیچیده ای یافته و حضور برنامه های ماهواره ای و پیدایش عصر تلویزیون جهانی نیز بر این پیچیدگی افزوده است تا جایی که تلویزیون را همراهی ناگزیر و عضوی از خانواده های جامعه مدرن می نامند. پرمخاطب ترین رسانه در جهان، تلویزیون است این تنوع و کثرت مخاطب به دلیل وجود صدا و تصویر به طور هم زمان است و در سال های اخیر شاهد توانایی پخش مستقیم و زنده نیز بر این جذابیت افزوده است. تلویزیون به علت قابلیت استفاده از تصویر در تمام حیطه ها جذابیت مخصوص به خود دارد.

ه- رایانه:

رایانه ها ماشین هایی هستند که می توانند اطلاعات را ذخیره کنند، آنها را بپردازند و هر وقت از آنها خواسته شد اطلاعات مورد نیاز را باز یابی کنند.برای منظور های آموزشی، اداری، تجاری و سرگرمی به کار برده می شوند.

این رسانه مخصوصاً برای آموزش مهارتهای ذهنی مفید است چون علاوه بر دادن بازخورد به یادگیرنده در مورد صحیح یا غلط بودن پاسخ او می توان موقعیتهایی جهت تمرین و تکرار مطالب فراهم آورد.

و- سینما:

سینما پس از مطبوعات و رادیو و تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی و از رسانه های همگانی نسبتاً جدید است که فرهنگ خاص خود را نیز اقتضا می کند. بشر پس از دو دوره فرهنگ گفتاری و نوشتاری اکنون به دروازه فرهنگ تصویری با گستردگی فراوانش وارد می شود. سینما یکی از پیشرفته ترین رسانه های همگانی است که انواع هنرها را با پیچیده ترین تاکتیک ها جمع آوری نموده است[6].

ز - ماهواره:

اولین ماهواره ها در سال1980 با 12 هزار مدار تلفنی و تنها 2 کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آن ها با 3 برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم های دیجیتالی پیچیده و در سال1986 ساخته و بکار گرفته شد. ماهواره های تلویزیونی (DBS) ماهواره هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می کنند. مهم ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می تواند تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده های زمینی قادر به پوشش آن ها نیستند تحت پوشش در آورد[7] امروزه شبکه های ماهواره ای فراوانی بوجود آمده اند؛ از شبکه های علمی و تحقیقاتی و ورزشی گرفته تا شبکه های مبتذل رقص و پایکوبی در آن یافت می شود

در سال های اخیر پیشرفت در ساخت ماهواره های پرقدرت که با برخورداری از ردیابی نوترونی به مشاهده، ثبت و گزارش هرگونه حرکت و حادثه ای بر روی زمین قادرند مسائل سیاسی و رویدادهای جهانی را تحت الشعاع خود قرار دهند و بسترهای رقابت جنگ جهانی رسانه ای رافراهم آورده اند. از دهه 1990 میلادی به بعد با گسترش ماهواره ها و خدمات دهی صوتی و تصویری، تحول شگرفی در رشد تلویزیونهای ماهواره ای ایجاد شده است. هم اکنون در دنیا حدود 215 ماهواره مخابراتی وجود دارد که بر روی 80 ماهواره حدود 15000 شبکه تلویزیونی و رادیویی قرار دارد .

ح - خبرگزاری ها:

—اهمیت خبرگزاری ها زمانی آشکار می شود که بدانیم اکثر مطبوعات خبرگزاری های ملی و منطقه ای و شبکه های رادیو و تلویزیونی، اخبار و اطلاعات عمده خود را از این آژانس های خبری دریافت می کنند. که جایگاه و نقش ویژه و برجسته ای در جنگ رسانه ای در سطح دنیا دارند. خبرگزاری ها و امپراطوری های خبری که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند عبارتند از:

—خبرگزاری آسوشیتد پرس ، خبرگزاری یونایتد پرس ،خبرگزاری رویترز، خبرگزاری فرانس پرس ، خبرگزاری شین هوا ،خبرگزاری آلمان، خبرگزاری ایتارتاس

—طبق آخرین آمار تا اکتبر سال 2008 بیش از 68000 شبکه رادیویی و تلویزیونی در قالب مؤسسات بزرگ و برخی به عنوان شبکه در جهان به ثبت رسیده است.

—مؤسسات رسانه ای (صرفاً شبکه های تلویزیونی) را می توان در پنج محور ذیل خلاصه نمود

—محوریت آمریکایی ، محوریت اروپایی، محوریت عربی، شبکه های اسلامی

ط- کتاب:

کتاب به مثابه رسانه: شاید در نگاه اول، میان کتاب به‌عنوان یک رسانه مکتوب و سینما و تلویزیون به‌عنوان یک رسانه تصویری فاصله زیادی وجود داشته باشد یا حتی دریک نگاه آسیب‌شناختی به وضعیت کتابخوانی و مطالعه در جامعه ما براین نکته تأکید شود که فرهنگ ما بیشتر یک فرهنگ شفاهی و شنیداری است و به همین دلیل، شنیدن یک سخنرانی یا تماشای یک فیلم و سریال برای ایرانیان بیش از خواندن یک کتاب جذابیت دارد و آسان‌تر است.

بخشی از فرهنگ مطالعه به توجه بر زیبایی‌شناختی این رفتار و جوانب آن برمی‌گردد؛ مثل شوق کشیدن نقاشی در کودکی که مداد رنگی تازه‌ای خریده است. امروزه حتی برای جذابیت بیشتر کتاب و افزایش میل به خرید آن خلاقیت‌ها و نوآوری‌های جالبی در طراحی کتاب و به اصطلاح کتاب‌سازی‌ انجام گرفته به گونه‌ای که فرم کتاب نیز واجد زیبایی و جذابیت‌های بصری باشد. قطعا این تمهید در حوزه تصویر به تأثیرگذاری بیشتری دست می‌یابد و طیف بیشتری از مردم را متوجه خود می‌کند.

البته هدف از این تعامل به معنای انکار هویت مستقل کتاب یا سینما نیست. این دو به‌عنوان 2موضوع مستقل فرهنگی، واجد کارکردهای ویژه خود هستند که هیچ کدام نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند اما می‌توانند با قرار گرفتن در کنار هم فرصت و بستر فراخ‌تری برای تعالی یک انسان و جامعه فراهم کنند.[8]

ی - تبلیغات :

امروز تبلیغات بازرگانی در همه جوامع دنیا ظهور کرده است. تلویزیون، رادیو، مجلات، روزنامه ها، تابلوهای دیواری، اینترنت و حتی کتاب ها، خودکارها و... نوعی از تبلیغات را در خود جای داده اند. چنان که خواهیم دید. تبلیغات یک جریان زنده، یک فعالیت اقتصادی، صنعت یا حرفه و جزئی از محتوای رسانه ها است.[9]

س - نوع معماری( دکوراسیون داخلی ):

آثار معماری،‌جدای از کارکردهای فیزیکی که برای آنها قایل هستیم،‌ همواره می‌توانند از منظر دیگری مورد ارزیابی و توجه قرار گیرند که این منظر به قابلیت‌ها و کارکردهای پیامی آنها اشاره دارد. به تعبیر دیگر، آثار معماری گذشته از تعریف «معماری: ظرفی برای زندگی» ویژگیهای دیگری هم دارند که برای مخاطبینی که با نگاه اندیشه‌ورز به آنها می‌نگرند حاوی پیامهایی با محتوای فرهنگی و اجتماعی است.

معماری خود یک رسانه قدرتمند است هم روح زمان و هم فرهنگ رفتاری مردمان هر بومی را در هر زمانی عیان می سازد معماری به مثابه رسانه ای قدرتمند ما را نمایش می دهد...

رسانه بر فرهنگ رفتاری و زیبایی شناختی مردم نسبت به معماری بسیار موثر است

تذکر مهم:

سیطره صهیونیسم بر رسانه های جهان :

صهیونیست ها پیوسته برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود که همانا تسلط مادی و معنوی بر ملتها و دولتهای جهان است تلاش می کنند. آنها با نفوذ در رسانه های جهان، شاهراه اطلاع رسانی بین المللی را در اختیار خویش گرفته اند. و با تسلط بر رسانه های خبری، خبرگزاریها، مطبوعات جهان و سیطره بر صنعت سینما و تلویزیون جهانی، صنعت چاپ و نشر و تولیدات تبلیغات تجاری در سطح دنیا تلاش می کنند تا دقت و حساسیت جوانان و نیروهای فعال وکارآمد جوامع مختلف بویژه مسلمانان را نسبت به مسائل سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی جامعه خویش از بین ببرند و آنان را به افرادی بی تفاوت و سطحی نگر مبدل سازند.

در سال 1869 میلادی خاخام یهودی« راشورون» در سخنرانی خود که در شهر پراگ ودر اهتمام یهود به تبلیغات ایراد کرد چنین گفت : "اگر طلا نخستین ابزار ما در سیطره و حکومت بر جهان است بی تردید مطبوعات و روزنامه نگاری (موثرترین رسانه آن عصر) دومین ابزار کار ما خواهد بود".

— در اولین کنگره صهیونیسم که به ریاست تئودور هرتزل در سال 1897 میلادی در شهر بال سوئیس تشکیل شد، بر نفوذ و سیطره صهیونیست ها بر رسانه های دنیا تاکید کرده است و شرکت کنندگان در این کنگره بر این نظر اتفاق داشتند که نقشه برپایی دولت اسرائیل جز با تسلط بر سازمانهای خبری جهان بویژه مطبوعات و روزنامه نگاری (موثرترین رسانه آن عصر) میسر نخواهد شد. لذا در پروتکل 12 صهیونیسم آمده است :

"ما جریان مطبوعات و روزنامه نگاری را بدین صورت در خدمت خویش در می آوریم : آرام آرام به سمت صهیونی کردن مطبوعات حرکت می کنیم و افسار و عنان آنرا به دست گرفته و به سمت خود منعطف می سازیم . ما نباید بگذاریم که دشمنانمان به روزنامه ها و رسانه های خبری که بیانگر آراء و نظرات آنان باشد ، دست یابند، هیچ خبری نباید بدون کنترل و نظارت ما برای مردم بیان شود"

سیطره صهیونیسم بر رسانه های فراگیر و غیر فراگیر جهان، آکنون بیش از پیش نمایان شده است. مهمترین خبرگزاریهای دنیا (رویترز، فرانس پرس، اسوشیتد پرس) توسط افراد یهودی راه اندازی شده و در حال حاضر توسط یهودیان اداره می شود.

سیدغلامحسن خاکزاد شاهاندشتی

فهرست پیشنهادی :
1. رسانه ها و سبک زندگی
2. سینما و آخر الزمان
3. سبک زندگی و بازی های رایانه ای
4. موسیقی آری یا ممنوع؟
5. حضور زنان در سینمای ایران
6. شبکه های اجتماعی بعنوان عضو جدید خانواده
7. سینمای دینی و مذهبی
8. سریال های تلویزیونی و خانواده های ایرانی
9. طراحی داخل منزل یا life style
10. روحانیت در سیما و سینما
11. حضور عرفان های کاذب در سینما
12. ماهواره های فرهنگ ساز

[1]. مجله حديث زندگي، ش11، ص25
[2]. مجله نگاه حوزه، ش81-80، ص36
[3] . http://www.psyop.ir
[4] . http://www.magiran.com
[5] عباس گيلوري، اينترنت و جامعه، ص20.
[6] -مجيد محمدي، سينما و زندگي، ص75.
[7] نگاه حوزه، ش81-80، ص52
[8] . http://www.hamshahrionline.ir
[9] . http://www.aftabir.com

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید