گفت و شنود

عمروعاص

146.jpgبه يك شخص بي حيثيت كه بر هر رذالتي تن مي داد توصيه كردند سريال امام علي(ع) را ببيند تا شايد درسي آموخته و آدم شود و بعد از مدتي پرسيدند؛ از ديدن اين سريال چه درسي آموختي؟ جواب داد؛ آموختم كه هر وقت تحت تعقيب قرار گرفتم و نزديك بود كه دستگيرم كنند، سر تا پا لخت شوم!

جا به جا

119.jpgيارو به دوستانش مي گفت از غول چراغ جادو يك عقل بزرگ و چاق و چله و يك بدن باريك خواسته بودم ولي فلان فلان شده اشتباه كرد و آرزوهايم را جابه جا برآورده كرد!

مجلس ختم

913.jpgدر مجلس ختمي كه براي يكي از اهالي محل برپا شده بود، واعظ مراسم به بهانه تقدير از شخص متوفي، از خودش تعريف و تمجيد مي كرد، يكي از حاضران كه حوصله اش سر رفته بود از جا بلند شد و خطاب به سخنران مراسم گفت؛ بالاخره ما نفهميديم كه شما فوت كرده ايد يا آن مرحوم؟!

لؤلؤ

911.jpgدانش آموزي براي اين كه به مدرسه نرود دعا مي كرد معلمش بميرد. وقتي اين ماجرا به گوش معلم رسيد، او را صدا كرده و گفت؛ دعا كن بابات بميره، چون اگر معلم بميرد، يك معلم ديگر جاي او را مي گيرد اما اگر پدرت بميرد ديگر كسي نيست كه تو را به مدرسه بفرستد.